Ban Lãnh Đạo

avatar default

Tổng  giám đốc

ông Nguyễn Văn B

 
avatar default

Giám đốc kinh doanh

ông Nguyễn Văn B

 
avatar default

Giám đốc kĩ thuật

ông Nguyễn Văn C

 
avatar default

Trưởng phòng nhân sự

Trần Thị X