Ban Lãnh Đạo

avatar default

Giám đốc

ông Ngô Quang Thân

avatar default

Phó Giám đốc 

ông Ngô Đắc Nam

avatar default

Kế Toán trưởng

Vũ Thị Hòa

avatar default