Ban Lãnh Đạo

Giám đốc

ông Ngô Quang Thân

Phó Giám đốc 

ông Ngô Đắc Nam

Kế Toán trưởng

Vũ Thị Hòa